فوتبال ایران / شناسه خبر: 101986 / تاریخ انتشار : 1399/3/5 21:28
|
فشار به مدیرعامل صنعت نفت برای انصراف از شکایت علیه سرمربی تیم ملی!

غرامت 140 هزار دلاری اسکوچیچ برعهده فدراسیون؟

فدراسیون فوتبال باشگاه صنعت نفت را تحت فشارگذاشته‌ تا از شکایت خود انصراف دهد. اسکوچیچ صورتجلسه توافقش درباره پرداخت این غرامت از سوی فدراسیون را می‌خواهد، در غیر اینصورت شاید دیگر به ایران برنگردد.

غرامت 140 هزار دلاری اسکوچیچ برعهده فدراسیون؟

 

حسین قهار/

پرونده دعوای حقوقی باشگاه صنعت نفت آبادان با دراگان اسکوچیچ دارد تبدیل به جنجالی تاریخی درفوتبال ایران می‌شود. اختلاف و بحران به جاییرسیده‌ که حتی بسیاری از مدیران رده ‌بالای ورزش و فوتبال برای پادرمیانی وارد گود شده‌اند تا هرطور که شده این غائله ختم به خیر شود. البته قبل از این اتفاق برخی تلاش‌ها برای پرونده‌سازی و اقدامات تهدید‌آمیز تنش‌ها را بیشتر کرد و کار را بهجایی رساند که این باشگاه با سابقه و پرطرفدار روی همان موضعی پافشاری کند که به خاطرش بهفیفا شکایت کرده است: اسکوچیچ طبق توافق‌نامه‌‌ای که با این باشگاه هنگام فسخ قرارداد امضا کرد، اگر تا پایان این فصل فوتبالی با یک تیمدیگر در ایران قرارداد امضا کند،‌ باید مبلغ 140 هزاردلار به صنعت نفت آبادان پرداخت کند. 

حالا آخرین خبر این است که در آینده‌ای بسیارنزدیک حکم نهایی فیفا درباره این پرونده صادرخواهد شد و اسکوچیچ بازنده این دعوای حقوقیخواهد بود.

***

شاید برای خیلی‌ها این سؤال وجود داشته باشد کهپرونده اسکوچیچ و صنعت نفت آبادان چه ارتباطی به تیم ملی ایران دارد. داستان از این قرار است کهاین مربی در زمان مذاکره برای انعقاد قرارداد بافدراسیون داستان توافقنامه 140هزار دلاری باصنعت نفت آبادان را با مدیریت فوتبال ایران درمیان می‌گذارد. این احتمال وجود دارد مدیران درحاشیه مذاکرات، به این مربی کروات قول و تضمینشفاهی برای حل پرونده صنعت نفت داده باشند. در غیر این صورت با هیچ منطقی جور در نمی‌آیدکه اسکوچیچ با علم به توافق رسمی که با صنعتنفت برای پرداخت 140 هزار دلار داشت، قبول کندبا فدراسیون قراراداد 200 هزار یورویی ( پولپرداختی به این مربی معادل ریالی این مبلغ براساس اعلام نرخ روز ارز توسط بانک مرکزیخواهد بود) امضا کند. منطق می‌گوید که این مربیطبق قول برخی مدیران برای منتفی شدن پیگیریحقوقی آبادانی‌‌ها روی موضوع توافقنامه 140 هزار دلاری، اقدام به عقد قرارداد کرد. اگر غیر ازاین بود امکان نداشت او بپذیرد با چنین مبلغیسرمربی تیم ملی شود و به نوعی رایگان چند ماهکار کند!

***

نکته بسیار مهم اینجا است که شکایت ثبت شدهباشگاه صنعت نفت به فیفا علیه دراگان اسکوچیچاست و باید منتظر صدور حکم فیفا باشیم. ولی چرامدیران فدراسیون در هفته‌های اخیر از هیچ تلاشیبرای منصرف کردن نفت برای پس گرفتن شکایتعلیه اسکوچیچ دریغ نکرده‌اند؟ چرا طبق اعلام منابعموثق خبری مدیران این باشگاه را در یک ماه اخیرچند بار به ضیافت افطار و برگزاری جلسه برایرسیدن به یک توافق دعوت کرده‌اند؟ اسکوچیچ صورتجلسه توافقش درباره پرداخت این غرامت از سوی مسوولان فدراسیون را می‌خواهد، در غیر این صورت امکان دارد دیگر به ایران برنگردد و پروسه فسخ قراردادش با فدراسیون فوتبال را کلید بزند. پرونده‌ای پیچیده که هیچ‌کس حاضر نیست شفاف‌سازی کند.

اسکوچیچ مدت زیادی است که به خاطر شیوعویروس کرونا به کرواسی رفته و هنوز زمان دقیقبازگشت او مشخص نشده است. ولی تمام مدیرانفوتبال ایران باید بدانند که حتی نباید به این مسألهکه به جای اسکوچیچ بخواهند 140 هزار دلار بهصنعت نفت بدهند یا مبلغ قرارداد او را با اضافهکردن بند و تبصره زیاد کنند، دامن بزنند.

 

***

اینکه اسکوچیچ بخواهد دعوای حقوقی خود با یکباشگاه باسابقه ایرانی که طرفداران زیادی هم داردبه گردن فدراسیون فوتبال بیندازد و کار را به جاییبرساند که به خاطر شرایط حساس و حاد تیم ملیدر مسابقات مقدماتی جام جهانی تصمیماتیمصلحتی اتخاذ شود، نه تنها با اعتراض مردمروبه‌رو می‌شود بلکه نهادهای نظارتی را هم رویاین پرونده حساس خواهد کرد.

صنعت نفت تمام اسناد و مدارک پرونده اسکوچیچرا به نهادهای قضایی و نظارتی استان خوزستانارائه داده و کوتاهی این باشگاه از گرفتن حق مردمآبادان و این تیم، برای اعضای هیأت مدیره اینباشگاه‌ هم بدون شک تبعات سخت حقوقی وقضایی به دنبال خواهد داشت. پس کمترین انتظاراین است که پرونده اسکوچیچ و صنعت نفت آبادانرا به تیم ملی ایران ربط ندهند و فضا به سمتیمدیریت نشود که فدراسیون بخواهد جور مربیکروات طرف قرارداد خود را به خاطر بحث‌هایمصلحتی بکشد! به هر صورت دیریا زود هممشخص می‌شود که دلیل تأخیر اسکوچیچ برایبازگشت به ایران علاوه بر کرونا به این پرونده همارتباطی دارد یا خیر؟ آیا او می‌خواهد فدراسیون بهجای او 140 هزار دلار به صنعت نفت آبادانپرداخت کند؟

 ---

 

منافع اسکوچیچ مهم‌تر است یا مردم آبادان؟

حسن نصر اصفهانی؛ رئیس هیأت مدیره صنعتنفت آبادان می‌گوید: «حرفمان همان چیزی است کهاز ابتدا گفتیم و حتی از یک دلار این پول همنخواهیم گذشت. اینکه آقایان شکایت ما ازاسکوچیچ را به تیم ملی ایران و منافع ملی ربطمی‌دهند بی‌اخلاقی است و امیدواریم که دیگر دراین رابطه نه پیغام و پسغامی دریافت کنیم و نهنامه کتبی. چون با تمام احترام به مسئولان ونهادها،‌ پرونده ما با دراگان اسکوچیچ هیچ ارتباطیبه وزیر و معاون وزیر و رئیس، دبیرکل و سایرمدیران فدراسیون و تیم ملی دوست داشتنی ایرانندارد. اسکوچیچ تا وقتی سرمربی صنعت نفتآبادان بود 70 درصد پول قراردادش را دریافت کردو این در حالی بود که بازیکنان 38 درصد گرفتهبودند. یک بار که پرداخت پولش 5 روز دیر شد بهفیفا نامه نوشت و پرونده علیه ما باز کرد. در نهایتبیماری و مشکلات خانوادگی را بهانه فسخ قراردادکرد. او تأکید داشت دیگر نمی‌تواند در ایران باشدو باید فسخ کند. ما با او توافقنامه‌ای امضا کردیمکه تا پایان این فصل از مسابقات فوتبال ایران اگربا هر شخص سوم دیگری قراردادی برای همکاریامضا کند باید 140 هزار دلار به صنعت نفتپرداخت کند که خودش هم این بند را قبول و آن راامضا کرد. جالب اینجاست که بعد از شکایت بهفیفا فقط شاهد فشار شدید مدیران مختلف برایپس گرفتن شکایت از اسکوچیچ هستیم. واقعاًدلیلش را نمی‌فهمم که چرا باید خودشان را وارد اینقضیه کنند؟ منافع ملی برای ما و کل ایران یعنیحق مردم محروم آبادان نه یک مربی خارجی. اصلاًامکانش نیست قید پول را بزنیم چون نهادهاینظارتی برخورد می‌کنند و از همه مهم‌تر اینکهمدیون مردم آبادان می‌شویم. ما الان پول نداریمتست کرونا از بازیکنان بگیریم چرا باید از حق خودکوتاه بیاییم. اگر برعکس بود اسکوچیچ قید پولش رامی‌زد؟»

captcha
تازه ها
بیشتر